ایمیل های شرکت:

info@sadafgostaran.com

eghtesad@sadafgostaran.com

farahadi@sadafgostaran.com

miri@sadafgostaran.com

شماره های تماس:

09123756397 و 09129234221 و 09382102294